Seznam publikacij

 

ARHIVSKI PRIPOMOČKI

 

Naslov

Občinski komite Zveze socialistične mladine Slovenije Šentjur pri Celju : 1960-1991

Avtor

Zajc-Cizelj, Ivanka

Leto

2007

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

179 str. : ilustr. ; 21 cm

Vsebina

11. izdaja iz serije inventarjev Zgodovinskega arhiva Celje, ki vsebuje opise popisnih enot, ki jih hranimo v fondu SI_ZAC/1283 Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Šentjur. Inventar vsebuje tudi prepise iz gradiva in slikovne reprodukcije arhivskega gradiva iz omenjenega fonda.

ISBN

978-961-6448-18-5

COBISS.SI-ID

236873216

Cena

5 €

 

Avtor

Zajc-Cizelj, Ivanka

Naslov

Dijaški dom Krško : 1951-1985 : SI_ZAC/1107

Leto

2011

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

148 str. ; 21 cm

Vsebina

12. izdaja iz serije inventarjev Zgodovinskega arhiva Celje, ki vsebuje opise popisnih enot, ki jih hranimo v fondu SI_ZAC/1107 Dijaški dom Krško. Inventar vsebuje tudi prepise iz gradiva in slikovne reprodukcije arhivskega gradiva iz omenjenega fonda.

ISBN

978-961-6448-28-4

COBISS.SI-ID

259026944

Cena

10 €

 

Avtor

Zdovc, Hedvika

Naslov

Občina Trbovlje : 1849-1941 : SI_ZAC/0065

Leto

2013

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

288 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

13. izdaja iz serije inventarjev Zgodovinskega arhiva Celje, ki vsebuje opise popisnih enot, ki jih hranimo v fondu SI_ZAC/0065 Občina Trbovlje. Inventar vsebuje tudi prepise iz gradiva in slikovne reprodukcije arhivskega gradiva iz omenjenega fonda.

ISBN

978-961-6448-32-1

COBISS.SI-ID

270032640

Cena

12 €

 

Avtor

Himmelreich, Bojan

Naslov

Planinsko društvo Celje – Matica : 1862-2010 : SI_ZAC/1121

Leto

2013

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

115 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

14. izdaja iz serije inventarjev Zgodovinskega arhiva Celje, ki vsebuje opise popisnih enot, ki jih hranimo v fondu SI_ZAC/1121 Planinsko društvo Celje – Matica. Inventar vsebuje tudi prepise iz gradiva in slikovne reprodukcije arhivskega gradiva iz omenjenega fonda.

ISBN

978-961-6448-33-8

COBISS.SI-ID

271580160

Cena

10 €

 

Avtorji

Žižek, Aleksander; Urlep, Lilijana; Horvat, Mojca; Zajšek, Boštjan; Zadravec, Dejan; Masten, Marija Hernja

Naslov

Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov

Leto

2009

Založništvo

Zgodovinski arhiv na Ptuju; Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski arhiv Maribor;  Nadškofijski arhiv Maribor

Fizični opis

496 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina

Vodnik prestavi posebno zvrst arhivskega gradiva, ki ga hranijo partnerski arhivi na slovenskem delu Štajerske, to je popise urbarjev in urbarialnih registrov.

ISBN

978-961-6507-35-6

COBISS.SI-ID

63751937

Cena

12 €

 

Uredništvo

Volčjak, Jure

Naslov

Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne

Leto

2017

Založništvo

Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zgodovinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv : Škofijski arhiv ; Maribor : Pokrajinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; v Novi Gorici : Pokrajinski arhiv ; Celje : Zgodovinski arhiv ; na Ptuju : Zgodovinski arhiv, 2017

Fizični opis

623 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina

Vodnik vsebuje popis 899 fondov in zbirk, ki vsebujejo gradivo prve svetovne vojne v desetih slovenskih javnih in cerkvenih arhivih.

ISBN

978-961-6638-34-0

COBISS.SI-ID

292350464

Cena

19 €

 

IZDAJE VIROV

 

Naslov

Knjiga gostov Zdravilišča Rogaška Slatina : 1823-1850

Uredništvo

Cvelfar, Bojan

Leto

2002

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

502 str. : ilustr. ; 33 cm

Vrsta/vsebina

Objava arhivskih virov, transkripcije in obsežni prevodi imenikov obiskovalcev zdravilišča Rogaška Slatina iz prve polovice 19. stoletja ter spremna študija k izdaji vira.

ISBN

961-6448-03-X

COBISS.SI-ID

48960257

Cena

15 €

 

Naslov

Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine : 1717, september 18., Dunaj

Leto

2004

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

XIII, 94 [4] + faksimile 94 str. ; 31 cm

Vsebina

Potrditev vsebuje prepise 22 posameznih listin s potrditvami generalnih in posebnih pravic meščanov s strani Celjskih grofov ter Habsburžanov kot deželnih knezov. Prvi del monografije vsebuje faksimile originalne listine na 96 straneh, v drugem delu pa so na 111 straneh objavljeni: transkripcija, prevod v slovenščino ter spremna študija s seznamoma mestnih sodnikov in županov od leta 1457 do 2004 in seznamom osnovne literature o celjski zgodovini. Faksimile in spremna študija sta spravljena v zaščitni ovitek, oblečen v umetno usnje in okrašen s kovinskim odtisom kopije celjskega mestnega pečata iz leta 1465.

ISBN

961-6448-08-0

COBISS.SI-ID

970629

Cena

70 €

 

Naslov

Kronika Srbske pravoslavne parohije v Celju, napisana leta 1937

Uredništvo

Cvelfar, Bojan; Reljić, Jelica

Leto

2010

Založništvo in
izdelava

Zgodovinski arhiv Celje; Arhiv Srbije Beograd

Fizični opis

184, 190 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Prevod in arhivistična obdelava arhivskega vira z naslovom »Letopis
Srpske pravoslavne parohije u Celju, napisan 1937. godine«, ki jo hranimo vfondu: SI_ZAC/0909 Pravoslavna župnija Svetega Save v Celju. Knjiga vključuje  reprodukcije in dodatne zgodovinske študije, ki zadevajo objavo vira. Monografija enakovredno objavljena v srbskem in slovenskem jeziku.

ISBN

978-961-6448-23-9

COBISS.SI-ID

249531392

Cena

50 €

 

Naslov

Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513

Uredništvo

Bizjak, Matjaž; Žižek, Aleksander

Leto

2010

Založništvo in
izdelava

Zgodovinski arhiv Celje; Založba ZRC SAZU Ljubljana

Fizični opis

XLVII, 164 str. ; 28 cm

Vsebina

Objava arhivskega vira, ki vključuje dodatne zgodovinske študije. Transkribirano, prevedeno in komentirano gradivo, ki ga hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu, se nanaša na finančno poslovanje celjskih mestnih oblasti v zgodnjem novem veku. Iz objave je vidno poslovanje avtonomne mestne oblasti (mestnega sveta in sodnika), kakor tudi interakcija z deželnimi in centralnimi cesarskokraljevimi inštancami. Objava predstavlja enega od temeljnih virov za celjsko krajevno zgodovino.

ISBN

978-961-6448-25-3

COBISS.SI-ID

254123264

Cena

25 €

 

KATALOGI RAZSTAV

 

Avtor

Žižek, Aleksander

Naslov

Srečanje s celjskimi rokodelci

Leto

2001

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

128 str. : ilustr. ; 23 cm

Vsebina

Knjiga je kot katalog izšla ob istoimenski razstavi Zgodovinskega arhiva Celje in predstavljala predvsem gradivo cehovske provenience.

ISBN

961-6448-X

COBISS.SI-ID

115678976

Cena

5 €

 

Avtorji

Zdovc, Hedvika; Deu, Živa

Naslov

Od načrta do stavbe : arhitektura Kozjanskega v načrtih in dokumentih iz srede 19. stoletja

Leto

2002

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje; Kozjanski park, Podsreda

Fizični opis

60 str. : ilustr. ; 32 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki skozi arhivsko gradivo (načrte in dokumente) predstavlja arhitekturno dediščino Kozjanskega v 19. stoletju.

ISBN

961-6448-01-3

COBISS.SI-ID

118904576

Cena

5 €

 

Avtor

Mikola, Milko

Naslov

Logotipi celjskih industrijskih podjetij

Leto

2004

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

35 str. : ilustr. ; 32 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki predstavi unikatno zbirko Zgodovinskega arhiva Celje, ki je nastala s ciljnim smotrom, da posebej zbere, hrani in obdela razvoj grafične podobe celjskih podjetij, od dopisnih listov do sodobnih logotipov.

ISBN

961-6448-07-2

COBISS.SI-ID

215654912

Cena

5 €

 

Avtor

Goropevšek, Branko; Cvelfar, Bojan; Gajšek, Miran

Naslov

Pogled v urbanistični razvoj Celja

Leto

2004

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

66 str. : ilustr. ; 26 cm

Vrsta/vsebina

Bogato slikovno opremljena strokovna monografija daje vpogled v urbanistične zasnove Celja v različnih zgodovinskih obdobjih.

ISBN

961-6448-06-4

COBISS.SI-ID

212891136

Cena

10 €

 

Avtor

Himmelreich, Bojan; Cvelfar, Bojan; Primc, Branka

Naslov

V hiši mojega očeta je mnogo bivališč

Leto

2003

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

27 str. : ilustr. ; 32 cm

Vrsta/vsebina

Razstavni katalogi, ki predvsem skozi ohranjeno arhivsko gradivo (načrti, fotografije, spisovno gradivo) obravnava porušene celjske cerkve različnih veroizpovedi.

ISBN

961-6448-05-6

COBISS.SI-ID

127028224

Cena

Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor

Himmelreich, Bojan; Miljević, Jure

Naslov

Bombe na Celje : letalski napadi na Celje med drugo svetovno vojno

Leto

2005

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

52 str. : ilustr. ; 32 cm

Vsebina

Razstavni katalogi, ki sistematično obdela letalske bombne napade na Celje in prikaže njihove posledice med drugo svetovno vojno.

ISBN

ISBN
961-6448-12-9

COBISS.SI-ID

223428096

Cena

5 €

 

Avtor

Golob, Nataša

Naslov

Žička kartuzija v rokopisih in listinah Zgodovinskega arhiva Celje :

Leto

2007

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

32 str. : ilustr. ; 22 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki obravnava Žičko kartuzijo predvsem preko arhivskega gradiva Zgodovinskega arhiva Celje.

ISBN

978-961-6448-16-1

COBISS.SI-ID

233387264

Cena

Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor

Zdovc, Hedvika

Naslov

Mojster izdelek na ogled postavi : celjske obrtne razstave nekoč in danes

Leto

2007

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

40 str. : ilustr. ; 32 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki je nastal ob 40. mednarodnem obrtnem sejmu in obravnava zgodovino celjskih obrtnih razstav.

ISBN

978-961-6448-17-8

COBISS.SI-ID

234555136

Cena

10 €

 

Naslov

Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem : (1786-1849)

Uredništvo

Kemperl, Metoda

Leto

2008

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski arhiv Maribor

Fizični opis

152 str. : ilustr. ; 32 cm

Vsebina

Razstavni katalog opremljen s spremnimi študijami, ki razkrivajo arhitekturno dediščino na danes slovenskem delu Štajerske v obdobju od ustanovitve do ukinitve okrožij 1786-1849.

ISBN

978-961-6448-19-2

COBISS.SI-ID

241161472

Cena

30 €

 

Avtor

Bukošek, Metka

Naslov

Naj zmaga pravica : razvoj pravosodnih organov na Celjskem

Leto

2009

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

56 str. : ilustr. ; 32 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki obravnava razvoj in teritorialno razmejitev pravosodnih organov na današnji pristojnosti Zgodovinskega arhiva Celje.

ISBN

978-961-6448-22-2

COBISS.SI-ID

247773696

Cena

15 €

 

Avtor

Batagelj, Borut

Naslov

Zima : od strahu k veselju

Leto

2010

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

40 str. : ilustr. ; 32 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki obravnava kulturno zgodovino zime, njene podobe in transformacije v strukturnem dojemanju tega letnega časa kot študijo primera za območje Celja in okolice.

ISBN

978-961-6448-24-6

COBISS.SI-ID

253849088

Cena

Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor

Zdovc, Hedvika; Ivančič Lebar, Irena

Naslov

Iz hiše pisanih spominov : zanimivi dogodki iz “življenja” občine Trbovlje od 1849 do 1941

Leto

2011

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje; Zasavski muzej Trbovlje

Fizični opis

135 str. : ilustr. ; 31 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki predvsem skozi gradivu upravnega organa razkriva različne in raznolike vidike vsakdanjega življenja na območju Trbovelj od ustanovitve lokalne samouprave do druge svetovne vojne.

ISBN

978-961-6448-27-7

COBISS.SI-ID

258272000

Cena

15 €

 

Avtor

Himmelreich, Bojan

Naslov

Celjski olimpijci : 1936-1988

Leto

2012

Založništvo
in izdelava

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

44 str. : ilustr. ; 32 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki obravnava udeležbo posameznih Celjanov ali članov celjskih športnih klubov (skozi gradivo in njihove osebne zgodbe) na olimpijskih igrah od Berlina 1936 do Seula 1988.

ISBN

978-961-6448-29-1

COBISS.SI-ID

262111744

Cena

15 €

 

Avtor

Batagelj, Borut; Lindental, Damjan; Novak, Miroslav; Zupanc, Jure; Zupanič, Katja

Naslov

Stara šara?! : problem dolgoročne hrambe na sodobnih nosilcih informacij

Leto

2012

Založništvo
in izdelava

Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski arhiv Maribor; Zgodovinski arhiv na Ptuju

Fizični opis

24 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki obravnava različne sodobne nosilce informacij (od luknjastih kartic do usb ključka), njihovo naravo delovanja,
priporočila in osebne izpovedi posameznikov povezane s temi nosilci.

ISBN

 

COBISS.SI-ID

1230213

Cena

10 €

 

Avtor

Bukošek, Metka

Naslov

“Za poljubčke je dobil vse” : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje

Leto

2013

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

53 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki predstavi skozi gradivo pravosodnih organov posamezne primere obravnav (od lažjih do težjih prestopkov) ter
razkriva raznoliko vsebino in zvrsti gradiva, ki se hrani v fondih sodne
provenience.

ISBN

978-961-6448-31-4

COBISS.SI-ID

269127680

Cena

10 €

 

Avtor

Batagelj, Borut; Jakšić, Milan; Spasović, Ivana

Naslov

Voda, vode, vodi

Leto

2013

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje; Istorijski arhiv u Pančevu

Fizični opis

[23, 21] str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki obravnava različne vidike v pogledih na vodo in prinaša raznolik nabor vsebin arhivskega gradiva, kjer sta enakovredno zastopana slovenska in srbska stran v partnerskem projektu.

ISBN

 

COBISS.SI-ID

9144350

Cena

10 €

 

Naslov

Srčni pozdrav iz bojniga polja : prva svetovna vojna in njen odmev na
Celjskem

Uredništvo

Počivavšek, Marija

Leto

2014

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

48 str. : ilustr. ; 20 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki predstavi razsežnosti prve svetovne vojne predvsem na Celjskem ter obravnava ob posledicah tudi vidik spominjanja.     

ISBN

978-961-6448-35-2

COBISS.SI-ID

274676224

Cena

7 €

 

Avtor

Žižek, Aleksander

Naslov

ABC – arhivska Barbara Celjska

Leto

2015

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski muzej Celje

Fizični opis

[24] str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki prek reprodukcij listinskega gradiva, ki ga je izdala Barbara Celjska in se hrani v različnih arhivih na Madžarskem, Hrvaškem in v Sloveniji poskuša izpostaviti Barbaro v luči njenih konkretnih dejanj.

ISBN

978-961-6448-42-0

COBISS.SI-ID

278174976

Cena

10 €

 

Naslov

Celje, mesto v arhivu : izbor mestnih spominov iz gradiva Zgodovinskega arhiva Celje

Uredništvo

Žižek, Aleksander

Leto

2016

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

[12] str. : ilustr. ; 21 cm

Vsebina

Razstavni katalog, ki predstavi izbor reprezentativnega arhivskega gradiva povezanega z upravo mesta Celja od prvih delitev mestnih pravic do danes.

ISBN

978-961-6448-41-3

COBISS.SI-ID

62924386

Cena

10 €

 

Naslov

Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji = Gradovi i trgovišta na
hrvatsko-štajerskoj granici

Uredništvo

Horvat, Mojca; Molnar, Branka

Leto

2011

Založništvo

Pokrajinski arhiv Maribor; Zgodovinski arhiv Celje; Zgodovinski arhiv na Ptuju; Državni arhiv u Zagrebu; Državni arhiv u Varaždinu; Državni arhiv za Međimurje, Štrigova

Fizični opis

VII, 102 str. : ilustr. ; 31 cm

Vsebina

Dvojezični razstavni katalog, ki predstavi izbor mest in trgov, ki ležijo na področju pristojnosti partnerskih arhivov preko arhivskega gradiva.

ISBN

978-961-6507-43-1

COBISS.SI-ID

67786241

Cena

10 €

 

Naslov

Z vlakom čez mejo = Vlakom preko granice

Vzporedni naslov

Batagelj, Borut; Tuk, Ana

Leto

2015

Založništvo

Pokrajinski arhiv Maribor; Zgodovinski arhiv Celje; Zgodovinski arhiv na Ptuju; Državni arhiv u Zagrebu; Državni arhiv u Varaždinu; Državni arhiv za Međimurje, Štrigova

Fizični opis

80 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Dvojezični razstavni katalog, ki predstavi železniške proge, ki potekajo preko meje na področju pristojnosti partnerskih arhivov.

ISBN

978-961-6448-37-6

COBISS.SI-ID

278954496

Cena

10 €

 

Naslov

Arhivi – zakladnice spomina

Uredništvo

Nared, Andrej

Leto

2014

Založništvo in
izdelava

Arhiv Republike Slovenije; Zgodovinski arhiv Ljubljana; Pokrajinski arhiv Maribor; Zgodovinski arhiv Celje; Pokrajinski arhiv v Novi Gorici; Zgodovinski arhiv na Ptuju; Pokrajinski arhiv Koper; Nadškofijski arhiv Maribor; Nadškofijski arhiv Maribor; Škofijski arhiv Koper

Fizični opis

534 str. : ilustr. ; 31 cm

Vsebina

Obsežen zbornik predstavlja bogato arhivsko gradivo, ki ga hranijo partnerski slovenski arhivi.  Arhivi nas popeljejo od pergamentnih listin, kodeksov, preko gradiv gospodarskih dejavnosti in gradiva kulture, šolstva, zdravstva, ver in ostalih družbenih dejavnosti. Razkrije se nam zasebno arhivsko gradivo zgodovinskih veljakov, spoznamo zgodovino davčnih knjig, zemljiške knjige, katastra ter številne raritete.

ISBN

978-961-6638-23-4

COBISS.SI-ID

275805952

Cena

58 €

 

Naslov

Bili smo Kl(j)ub : 1965-2005-2015

Uredništvo

Batagelj, Borut; Kramer, Borut; Hutinski, Robert

Leto

2016

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

68 str. ; 23 cm

Vsebina

Fotomonografija z izborom reprodukcij, ki so bile predstavljene na istoimenski razstavi in dajejo vpogled v dogajanje od 60-tih let 20. stoletja do prvega desetletja 21. stoletja v Celjskem mladinskem klubu, bolj poznanim pod imenom Kljub.

ISBN

978-961-6448-39-0

COBISS.SI-ID

286464768

Cena:

10 €

 

Naslov

Dekade : devetdeseta : 1990-1999 @Celje

Uredila

Batagelj, Borut; Jazbec, Sonja

Avtorji

Aristovnik, Bojana; Batagelj, Borut; Jazbec, Sonja; Himmelreich,
Bojan
; Žižek, Aleksander; Zdovc, Hedvika; Sirk, Vesna; Kranjec,
Jože

Leto

2015

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

76 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Katalog razstave, ki obravnava skozi izbor arhivskega gradiva dogajanje v Celju in okolici med letoma 1990 in 1999.

ISBN

978-961-6448-38-3

COBISS.SI-ID

282645248

Cena

15 €

 

Naslov

Dekade : osemdeseta: 1980-1989 @Celje

Uredništvo

Batagelj, Borut; Kranjec, Jože

Avtorji

Aristovnik, Bojana; Batagelj, Borut; Himmelreich, Bojan; Jazbec, Sonja; Kranjec, Jože; Sirk, Vesna; Zdovc, Hedvika; Žižek, Aleksander

Leto

2016

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

109 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Katalog razstave, ki obravnava skozi izbor arhivskega gradiva dogajanje v Celju in okolici med letoma 1980 in 1989.

ISBN

978-961-6448-40-6

COBISS.SI-ID

288320768

Cena

15 €

 

Naslov

Dekade : sedemdeseta: 1970-1979 @Celje

Uredništvo

Batagelj, Borut; Sirk, Vesna

Avtorji

Aristovnik, Bojana; Batagelj, Borut; Himmelreich, Bojan; Jazbec, Sonja; Kranjec, Jože; Prša, Anja; Sirk, Vesna; Zdovc, Hedvika; Žižek, Aleksander

Leto

2017

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

117 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Katalog razstave, ki obravnava skozi izbor arhivskega gradiva dogajanje v Celju in okolici med letoma 1970 in 1979.

ISBN

ISBN 978-961-6448-44-4

COBISS.SI-ID

292890880

Cena

15 €

 

Naslov

Dekade : Šestdeseta : 1960-1969 @Celje

Uredništvo

Batagelj, Borut; Prša, Anja

Avtorji

Aristovnik, Bojana; Batagelj, Borut; Himmelreich, Bojan; Jazbec, Sonja; Kočevar, Vesna; Kranjec, Jože; Prša, Anja; Zdovc, Hedvika; Žižek, Aleksander

Leto

2018

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

117 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Katalog razstave, ki obravnava skozi izbor arhivskega gradiva dogajanje v Celju in okolici med letoma 1960 in 1969.

ISBN

978-961-6448-47-5

COBISS.SI-ID

297668864

Cena

15 €

 

Naslov

Dekade : Petdeseta : 1950-1959 @Celje

Uredništvo

Batagelj, Borut; Žižek, Aleksander

Avtorji

Aristovnik, Bojana; Batagelj, Borut; Himmelreich, Bojan; Jazbec, Sonja; Kočevar, Vesna; Kranjec, Jože; Prša, Anja; Zdovc, Hedvika; Žižek, Aleksander

Leto

2019

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

124 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Katalog razstave, ki obravnava skozi izbor arhivskega gradiva dogajanje v Celju in okolici med letoma 1950 in 1959.

ISBN

978-961-6448-49-9

COBISS.SI-ID

302940672

Cena

15 €

 

ŠTUDIJE

 

Avtor

Mikola, Milko

Naslov

Sodni procesi na Celjskem : 1944-1951

Leto

1995

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

226 str. : ilustr. ; 21 cm

Vsebina

Znanstvena monografija obravnava sodne procese razlastitev zasebnega premoženja in zlorab sodstva v politične namene in sicer pred partizanskimi vojaškimi sodišči, pred senatom Sodišča narodne časti ter pred okrožnim in okrajnim sodiščem v Celju.

ISBN

978-961-6247-

COBISS.SI-ID

2693941

Cena

Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor

Mikola, Milko

Naslov

Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952

Leto

1999

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

304 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina

Obsežna znanstvena monografija je eno temeljnih del za razumevanje totalitarnega obdobja slovenske zgodovine, ko so se ob represivnem delovanju komunističnega režima izvajale tudi zaplembe premoženja.

ISBN

978-961-6247-

COBISS.SI-ID

104001280

Cena

Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor

Žižek, Aleksander

Naslov

Rokodelci mojega mesta : drobci iz delovanja celjskih cehov v času krepitve centralne deželnoknežje oblasti

Leto

2000

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

207 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina

Znanstvena monografija, ki predstavlja posamezne celjske cehe glede na njihovo dejavnost.

ISBN

978-961-6448-21-5

COBISS.SI-ID

106309632

Cena

5 €

 

Avtor

Himmelreich, Bojan

Naslov

Namesto žemlje črni kruh : organizacija preskrbe z živili v Celju v času obeh svetovnih vojn

Leto

2001

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

232 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Vsebina

Znanstvena monografija, ki predvsem preko arhivskega gradiva rekonstruira preskrbo z živili v Celju in okolici med prvo in drugo svetovno vojno.

ISSN

978-961-6448-

COBISS.SI-ID

112669184

Cena

10 €

 

Avtor

Cvelfar, Bojan; Mlacović, Dušan; Žižek, Aleksander

Naslov

Zdraviliški dom v Rogaški Slatini

Leto

2003

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje; Terme Rogaška Slatina

Fizični opis

64 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

V monografiji se rekonstruira zgodba zdravilišča Rogaška Slatina preko stavbne dediščine in navezav v zvezi s slednjo.

ISBN

961-6448-04-8

COBISS.SI-ID

125972480

Cena:

10 €

 

Avtor

Mikola, Milko

Naslov

Delo kot kazen: izrekanje in izvrševanje kazni prisilnega, poboljševalnega in družbeno koristnega dela v Sloveniji v obdobju 1945-1951

Leto

2002

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

100 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Vsebina

Študija, ki za področje Slovenije odpira obravnave prisilnega, poboljševalnega in družbeno koristnega dela, ki jih je sistem izvajal v času neposredno po drugi svetovni vojni.

ISBN

961-6448-00-5

COBISS.SI-ID

117555712

Cena

Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor

Mikola, Milko

Naslov

Zgodovina celjske industrije

Leto

2004

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

279 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

Vsebina

Znanstvena monografija, ki na pregleden način obravnava zelo bogat razvoj celjske industrije.

ISBN

961-6448-09-9

COBISS.SI-ID

217119488

Cena

20 €

 

Avtor

Aristovnik, Bojana

Naslov

Mesto v objemu voda: poplave v Celju v 20. stoletju

Leto

2005

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

103 str. : ilustr. ; 23 cm

Vsebina

Zbornik z več prispevki, ki obravnava elementarne nesreče – poplave, ki so zelo zaznamovale zgodovino »mesta ob Savinji«.

ISBN

961-6448-10-2

COBISS.SI-ID

219255040

Cena

5 €

 

Avtor

Zdovc, Hedvika

Naslov

Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja

Leto

2006

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

220 str. : ilustr. ; 23 cm

Vsebina

Znanstvena monografija, ki obravnava organizacijo in izvedbo sejemske dejavnosti na Celjskem od 19. stoletja do druge svetovne vojne.

ISBN

961-6448-14-5

COBISS.SI-ID

228229888

Cena

12 €

 

Avtor

Himmelreich, Bojan

Naslov

Pike, špekulanti in Trumanova jajca : preskrba prebivalstva Slovenije z blagom široke potrošnje v letih 1945-1953

Leto

2008

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

367 str. : ilustr. ; 23 cm

Vsebina

Znanstvena monografija, ki obravnava sistem, potrošne dobrine in preskrbo z živili v Sloveniji v času po koncu druge svetovne vojne.

ISBN

978-961-6448-20-8

COBISS.SI-ID

242823936

Cena

15 €

 

Naslov

Hiša pisanih spominov : jubilejni zbornik ob 50. letnici Zgodovinskega arhiva Celje

Uredništvo

Cvelfar, Bojan

Leto

2006

Založništvo

Zgodovinski arhiv
Celje

Fizični opis

239 str. : ilustr. ; 31 cm

Vsebina

Zbornik, ki predstavi zgodovino Zgodovinskega arhiva Celje ob njegovem pol stoletju delovanja, predstavi dejavnost arhiva ter prinaša tudi posamezne študije, ki so vezane na gradivo ali osebnosti, ki so delovale v okviru arhiva.

ISBN

961-6448-15-3
978-961-6448-15-4

COBISS.SI-ID

230302720

Cena

Razprodano. Brezplačno na povezavi.

 

Avtor

Žižek, Aleksander

Naslov

Skrivno življenje cehov : cehi Celja, Maribora in Ptuja med letoma 1732 in 1859

Leto

2012

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

472 str. : ilustr. ; 23 cm

Vsebina

Znanstvena monografija, ki predstavi dejavnosti in delovanje cehov v Celju, Mariboru in na Ptuju od ustanovitve do uveljavitve obrtne svobode 1859.

ISBN

978-961-6448-30-7

COBISS.SI-ID

264909568

Cena

15 €

 

Avtor

Kos, Dušan

Naslov

Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg :
o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja

Leto

2013

Založništvo

Zgodovinski arhiv Ljubljana; Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

174 str. : ilustr., rodoslovne tabele ; 25 cm

Vsebina

Znanstvena monografija, ki na podlagi rekonstrukcije sodnega zapisa, ki se nanaša na gospoščino Radeče, odpre zelo zanimivo obravnavo okultnega primera paranormalnega prikazovanja duha.

ISBN

978-961-6247-36-8

COBISS.SI-ID

268611328

Cena

10 €

 

Avtor

Batagelj, Borut

Naslov

Celjski hokej : 70 let bojev za uspeh

Leto

2018

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje, HK ECE Celje

Fizični opis

62 str. : ilustr., fotogr., portreti ; 23 x 29 cm

Vsebina

Pregledna in fotografsko bogato slikovno opremljena monografija izdana ob praznovanju 70. obletnice hokeja v Celju nudi predvsem vpogled v tekmovalne rezultate celjskega hokejskega kluba, deloma pa tudi v razvoj infrastrukture.

ISBN

978-961-6448-45-1

COBISS.SI-ID

268611328

Cena

10 €

 

Avtor

Batagelj, Borut; Kovač, Matija; Kramer, Borut; Majcen, Matic; Seničar, Samo; Todosovska Šmajdek, Urška

Naslov

Kult(ur)na posojilnica

Leto

2018

Založništvo

Zgodovinski arhiv Celje

Fizični opis

79 str. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina

Monografija obravnava dediščino in potencial ene od najbolj prepoznavnih stavb v Celju – Ljudske posojilnice.

ISBN

978-961-6448-48-2

COBISS.SI-ID

298473984

Cena

15 €

 

 DRUGO

 

Avtor

Pešak Mikec, Barbara; Budna Kodrič, Nataša; Brinovar, Tina

Naslov

Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji

Leto

2014

Založništvo

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Fizični opis

[25] str. : ilustr. ; 33 cm

Vsebina

Slikanica, ki preko pravljice o radovedni miški Mici, najmlajšim približa svet arhivov in raziskovanja v arhivih.

ISBN

978-961-6247-39-9

COBISS.SI-ID

275239680

Cena

10 €

 

Avtor

Pešak Mikec, Barbara; Budna Kodrič, Nataša

Naslov

Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine

Leto

2017

Založništvo

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Fizični opis

[28] str. : ilustr. ; 33 cm

Vsebina

Slikanica, ki preko pravljice o radovedni miški Mici, najmlajšim približa svet arhivov in raziskovanja v arhivih.

ISBN

ISBN 978-961-6247-45-0

COBISS.SI-ID

291659776

Cena

10 €

 

Avtor

Bonin, Zdenka; Eržen Podlipnik, Elizabeta; Habjan, Hana; Kontestabile Rovis, Mirjana; Sirk, Vesna; Velunšek, Simona

Naslov

Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja [Elektronski vir] / [avtorice besedil Mirjana Kontestabile Rovis … [et al.] ; uredila Nataša Majerič Kekec ; fotografije Tina Arh … et al.]

Leto

2017

Založništvo

Celje : Zgodovinski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv ; Ljubljana : Zgodovinski arhiv : Arhiv Republike Slovenije ; Maribor : Pokrajinski arhiv ; v Novi Gorici : Pokrajinski arhiv ; na Ptuju : Zgodovinski arhiv, 2017

Fizični opis

El. knjiga

Vsebina

Kontaktni podatki javnih arhivov. Zakonske podlage za varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja. Sodelovanje s pristojnim arhivom. Upravljanje in hramba dokumentarnega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja. Postopek vrednotenja, odbiranja in izročanja arhivskega gradiva. Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva. Kratek zgodovinski pregled dokumentacije s področja vzgoje in izobraževanja. Seznam ARHIVSKEGA GRADIVA za VRTCE, za OSNOVNE ŠOLE, za IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.

ISBN

978-961-93481-7-8

COBISS.SI-ID

291659776

Cena

Publikacija je v prostem dostopu.

 
 

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

  • Teharska cesta 1, 3000 Celje
  • Telefon: +386 3 42 87 640
  • Fax: +386 3 42 87 660
  • E-pošta: info@zac.si
  • Poslovni čas:
  • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
  • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice