Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv javnega zavoda: Zgodovinski arhiv Celje

Odgovorna oseba: dr. Borut Batagelj, direktor

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.zac.si

Postopek do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ – UPB2, Ur. l. RS št. 51/06). Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:

dr. Borut Batagelj, direktor

Zadnja objava kataloga: 23. 2. 2016

 

2. Splošni podatki o javnem zavodu:

Naziv: ZGODOVINSKI ARHIV CELJE

Naslov: Teharska cesta 1, 3000 Celje

Telefon: 03 42 87 640

Fax: 03 42 87 660

Elektronski naslov: info@zac.si

Ustanoviteljica: Republika Slovenija

Ustanovni akt: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje (Uradni list RS, št. 67/03)

Dejavnost arhiva: http://www.zac.si/o-arhivu/dejavnost/

Vpis v sodni register: vl. št. 10009900, 25. 2. 1974, Okrožno sodišče v Celju

Matična številka: 5052459000

Davčna številka: 47341785

Šifra dejavnosti: 91.012

 

Člani Sveta Zgodovinski arhiv Celje:

Sonja Jazbec, predsednica

Ddr. Igor Grdina, član

Dr. Andrej Studen, član

Število zaposlenih: 18 – Seznam zaposlenih

 

3. Zakoni, podzakonski akti in predpisi z delovnega področja ZAC

Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91),

Drugi pravni predpisi dostopni na spletni povezavi.

 

4. Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

Strateški načrt za obdobje 2015-2019

Poročilo o delu 2015

Poslovno poročilo 2015

 

5. Seznam storitev:

Storitve za uporabnike arhivskega gradiva

Storitve za ustvarjalce arhivskega gradiva

 • svetovanje, valorizacija in priprava pisnih strokovnih navodil za odbiranje – seznam ustvarjalcev,
 • izobraževanje uslužbencev pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom – razpis seminarjev
 • izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju

Storitve za zainteresirano javnost

 

6. Seznam javnih evidenc:

 • Register fondov in zbirk,
 • Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva,
 • Evidenca o arhivskem gradivu, ki se nahaja izven države (Štajerski deželni arhiv v Gradcu, Arhiv Jugoslavije, Beograd),
 • Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • Seznam javnopravnih oseb
 • Dosjeji fondov in zbirk,
 • Evidenca mikrofilmanega gradiva,
 • Evidenca uporabnikov arhivskega gradiva.
 • Evidenca o temperaturi in zračni vlagi v arhivskih skladiščih,
 • Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • Evidenca prisotnosti na delu,
 • Personalna evidenca zaposlenih

 

7. Dostop do informacij javnega značaja

Preko spleta: www.zac.si

Tel.: 03 42 87 640

Delovni čas: ponedeljek – petek od 8. do 14. ure,

 

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunali vam bomo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

 

8. Najpogostejše zahtevane informacije javnega značaja:

Podatki o opravljenih preizkusih strokovne usposobljenosti ter o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih.

 

9. Javna naročila

 

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

 • Teharska cesta 1, 3000 Celje
 • Telefon: +386 3 42 87 640
 • Fax: +386 3 42 87 660
 • E-pošta: info@zac.si
 • Poslovni čas:
 • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
 • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice