Zgodovina

Začetki sistematičnega zbiranja arhivskega gradiva na območju Zgodovinskega arhiva Celje segajo v začetke 19. stoletja. Najprej je tukaj zbiral arhivsko gradivo Štajerski deželni arhiv (predvsem listine, velik del trških arhivov), z ustanovitvijo Mestnega muzeja in Muzejskega društva leta 1882 pa je nastala lepa zbirka arhivskega gradiva tudi v Celju.

S sistematičnem zbiranjem arhivskega gradiva je tudi na Celjskem začel leta 1906 ustanovljen arhiv Štajerskega namestništva, vendar zaradi kratkega delovanja (le do leta 1918) ni zapustil vidnih rezultatov.

V obdobju do druge svetovne vojne je še vedno ostalo gradivo tudi pri ustvarjalcih (na okrožnem sodišču večina zemljiških knjig, zbirka listin in sodni spisi, mestna občina pa je obdržala zapisnike mestnega sveta in nekaj stare registrature).
Med drugo svetovno vojno in prvih letih po njej je bilo mnogo arhivskega gradiva izgubljenega.

Po II. svetovni vojni je arhivsko gradivo (predvsem zemljiške knjige) zbiral Okrožni zbirni center. Mestni muzej je ob preselitvi v prostore Stare grofije to gradivo prevzel ter jih skupaj z okupacijskimi fondi spravil na podstrešje.

Zgodovinski arhiv v Celju je bil ustanovljen kot samostojna enota s sklepom Občinskega ljudskega odbora z dne 13.12.1956, uradno pa je začel delovati 10.4.1957 s sklepom Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije. Leta 1966 se je Zgodovinski arhiv Celje organiziral kot medobčinski arhiv in s tem razširil območje svojega delovanja na 11 občin 1965. leta ukinjenega okraja Celje.

Danes obsega območje naslednjih upravnih enot: Brežice, Celje, Hrastnik, Krško, Laško, Mozirje, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje in Žalec. Gledano na število prebivalstva celotne Slovenije to ustreza skoraj 20%.

Leta 1958 je arhiv dobil prvega redno zaposlenega delavca (Janko Orožen je bil nameščen kot upravnik in arhivist), po letu 1961 pa se je arhiv začel kadrovsko širiti.

Danes je v arhivu zaposlenih 18 delavcev, od tega 8 arhivistov z visoko izobrazbo, magisterijem in doktoratom.

 

 

 

 

 

 

 

Stavba Prothasijevega dvorca, v kateri je Zgodovinski arhiv Celje gostoval do leta 2001.

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

  • Teharska cesta 1, 3000 Celje
  • Telefon: +386 3 42 87 640
  • Fax: +386 3 42 87 660
  • E-pošta: info@zac.si
  • Poslovni čas:
  • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
  • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice