Vsebina prispevka

Mi Aleksander I. proglašamo vas Trbovlje za trg

27. 10. 2013

Do 18. stoletja so bile Trbovlje zelo redko poseljena vas in šele z odkritjem premogovne žile leta 1804 se je vas začela širiti. Občina Trbovlje je ob nastanku dobila status krajevne občine, upravno je spadala k sodnemu okraju Laško, Okrajno glavarstvo Celje, od leta 1922 pa k srezu Laško. Zaradi hitrega razvoja industrije in trgovine se je že koncem 19. stoletja uvrščala med pomembnejše podeželske občine vojvodine Štajerske.

Občina Trbovlje je v letu 1892 obsegala 13 vasi (Gabersko, Sv. Katarina, Knezdol, Sv. Lenart, Loke, Sv. Marko, Ojstro, Planina, Prapretno, Plesko, Retje, Studence, Trbovlje), štela 8.670 prebivalcev ter imela 710 hiš. Od industrijskih podjetij so delovali preko državne meje poznani rudniki na Ojstrem, v Trbovljah, Hrastniku, poleg tega še cementarna, apnenica in opekarna v Trbovljah ter kemična tovarna in steklarna v Hrastniku. Na pomen trgovine je kazalo že samo dejstvo, da je imela občina dve železniški postaji (Trbovlje, Hrastnik). V občini so bile 4 šole, 2 poštna in telegrafska urada ter 2 žandarmerijski postaji. Občina je letno pobrala 58.000 goldinarjev direktnega deželnega davka, kar je znašalo ⅔ celotnega davka okraja – 92.000 goldinarjev. V svoji lasti je imela 5 oralov zemljišč, v občinski proračun pa je letno priteklo 15 % pobranega direktnega davka.

Zato se je občinsko predstojništvo septembra 1892 obrnilo na cesarja s prošnjo za povišanje v trško občino. Občinsko predstojništvo je bilo prepričano, da bo cesar prošnjo preudarno presodil ter povzdignil podeželsko občino Trbovlje v trško občino. Vendar se to ni zgodilo, saj je ministrstvo za notranje zadeve na osnovi cesarskega odloka z dne 31. marca 1894 prošnjo zavrnilo.

Želja Trboveljčanov se je uresničila šele leta 1926, ko je Aleksander I. vas Trbovlje proglasil za trg Trbovlje.

SI_ZAC/0065/002/005/00015, a. š. 97, Povzdig Trbovelj v trg, 1926

1926

Objava dokumenta je najava predstavitve obsežnega in z gradivom ter vsebinami izdatno dopolnjenega arhivskega inventarja Občina Trbovlje 1849-1941 avtorice mag. Hedvike Zdovc.
Predstavitev bo v torek, 26. novembra, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Trbovlje.