Program šolske učne ure v arhivu

TEMATSKI SKLOPI

Kaj je zgodovina, kaj je arhiv, kaj je arhivsko gradivo (pisano risano tiskano itd.), pisni viri, razlika med muzejem in arhivom, različne pisne podlage, različni jeziki arhivskega gradiva, različne pisave arhivskega gradiva, zvrsti arhivskega gradiva (primeri), pomožne zgodovinske vede, pomembno arhivsko gradivo za raziskavo lokalne zgodovine, materialno varstvo arhivskega gradiva, uporaba arhivskega gradiva, pravilno ravnanje s kultutno dediščino.


DIDAKTIČNA OBLIKA

Frontalna, delo po skupinah, sodelovalno učenje.


UČNE METODE

Razlaga, pogovor, demonstracija, delo s tekstom, uporaba delovnega lista, ogled restavratorske delavnice, arhivskega skladišča in arhivske čitalnice.


UČNI CILJI
 

Spoznavanje različnih pisnih podlag, seznanitev z različnimi vrstami pisav, spoznavanje različnih zvrsti arhivskega gradiva in njihovega pomena, spoznanje o tem, kaj pomeni javna listina, seznanitev z arhivskim delom, pridobitev kulture ravnanja z arhivskimi dokumenti, seznanjanje z vlogo virov in razvijanje sposobnosti preproste uporabe le teh (posebno kart in slikovnega gradiva), primerjanje pristnih listin in falsifikatov, presojanje uporabnosti in vrednosti listin za zgodovinsko raziskovanje.


NOVI POJMI

Arhiv, arhivsko gradivo, arhivski fond, arhivist, pisna kulturna dediščina, javna listina, pergament, pečat, urbar, kataster, matična knjiga, vodnik po arhivskem gradivu, popis arhivskega gradiva.


UČNA SREDSTVA

Vzorci pisnih podlag (pergament, papirus, ročni papir itd.), faksimili dokumentov, (pečatov), kopije dokumentov (npr. kopije prvih dokumentov v slovenščini, kopija najstarejše razglednice itd.), dokumenti (listine, urbarji, fotografije), videorekorder in televizijski aparat (oziroma LCD projektor za predvajanje filmskega arhivskega gradiva, tabla in kreda.


ARTIKULACIJA UČNE URE

  • Uvod in motivacija
  • Obravnava učne vsebine
  • Preverjanje (lahko z delovnim listom)

Program so pripravili: dr. Matevž Košir, Mojca Grabnar, Majda Kocmur (vsi Arhiv Republike Slovenije, Aleksandra Pavšič Milost (Pokrajinski arhiv Nova Gorica), Bojana Aristovnik (Zgodovinski arhiv Celje) in Vilma Brodnik (Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana)

Osnovni »paket« je za vse učne skupine enak (dokumenti, ki so posebno zanimivi po videzu in vsebini), nadgradi pa se jih z dokumenti, ki se nanašajo na lokalno zgodovino kraja iz katerega prihaja učna skupina. Program je napisan prvenstveno za osnovne šole pri učnih skupinah z višjo izobrazbo pa se tematske skupine poglobi in dopolni (na primer s tem kako je urejeno arhivsko gradivo, seznanitev z arhivsko mrežo, s pojmi evidentiranje, valorizacija ipd.)


TRAJANJE

Program traja 1 uro ali po dogovoru. Datum in razpored ur se določi v dogovoru s šolami.


NOSILCI PROGRAMA

Bojana Aristovnik, prof. zgod. in soc.

mag. Bojan Himmelreich

Sonja Jazbec, prof. soc. in zgod.


ZMOGLJIVOST SKUPINE

Velikost skupine do 25 učencev/dijakov. Število skupin v šolskem letu po dogovoru.  

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

  • Teharska cesta 1, 3000 Celje
  • Telefon: +386 3 42 87 640
  • Fax: +386 3 42 87 660
  • E-pošta: info@zac.si
  • Poslovni čas:
  • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
  • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice